กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กนอ. ให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อประเมินความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินไปอย่างสอดคล้องควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตลอดไป

Icon
13
09.2564
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Introduction to ISO 14001:2015

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานใหญ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ภายใต้ขอบเขตการบริหารงานสำนักงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 และปัจจุบันกำลังขอการรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 กนอ. จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Introduction to ISO 14001:2015” ให้แก่ คณะผู้ตรวจติดตามภายใน คณะผู้แทนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMR) คณะทำงานกลุ่มต่างๆ ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน กนอ. สำนักงานใหญ่ จำนวนประมาณ 60 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ สามารถดำเนินการตามแผนและข้อกำหนดของระบบ ISO 14001 ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดย กนอ. ได้รับเกียรติจาก สรอ. คัดสรรวิทยากรที่มีคุณภาพ คือ นายณพวุฒิ หฤหรรษพงศ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสากลมาอบรมให้ความรู้ในหัวข้ออนุกรมมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และฝึกทำแบบฝึกหัดตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 เช่น การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การวางแผนกำหนดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้ง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมจากหลักสูตรนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563

Image Icon
180
Image Icon
0
13
09.2564
1.พ.ร.บ
ดาวน์โหลดทั้ง (2 ไฟล์) Image Icon
13
09.2564
2.EIA
ดาวน์โหลดทั้ง (4 ไฟล์) Image Icon
13
09.2564
3.EHIA
ดาวน์โหลดทั้ง (2 ไฟล์) Image Icon
13
09.2564
4.Monitor
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
12
09.2564
นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO14001 ver.2015
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border