การจัดทำระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001ซึ่งสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้คำแนะนำแก่นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ปัจจุบันหน่วยงานภายใน กนอ. ที่ได้รับการรับรองระบบ 41 แห่ง ประกอบด้วย

 1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
 2. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
 3. นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
 4. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
 5. นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 6. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 7. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 8. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 9. นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
 10. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 11. นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 12. นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
 13. นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
 14. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
 15. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 16. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
 17. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
 18. นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 19. นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
 20. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 21. นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)
 22. นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
 23. นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง
 24. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
 25. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
 26. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3
 27. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4
 28. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5
 29. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์
 30. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 31. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
 32. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
 33. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
 34. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
 35. นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 1
 36. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
 37. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 38. นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
 39. นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
 40. นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
 41. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

การจัดทำระบบ ISO 14001 กนอ. สำนักงานใหญ่

กนอ. สำนักงานใหญ่ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ภายใต้ขอบเขตการบริหารงานตั้งแต่ปี 2544 โดยมีนโยบายสิ่งแวดล้อม กนอ. สำนักงานใหญ่ ดังนี้

 1. มุ่งมั่นในการควบคุม และป้องกันมลภาวะทางด้านน้ำ อากาศ ขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจ เกิดจากกิจกรรมการใช้อาคารของ กนอ. สำนักงานใหญ่
 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร และหน่วยงานราชการโดยมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและทบทวนการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและโครงการสิ่งแวดล้อม
 3. มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรหรือพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่
 4. มุ่งมั่นการพัฒนาบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้ และเสริมสร้างความตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและความรับผิดชอบต่อสังคม

 ประโยชน์ที่ กนอ. สำนักงานใหญ่ ได้รับจากการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

 1. ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการใช้อาคาร สำนักงานใหญ่
 2. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
 3. ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร
 4. คุณภาพชีวิตพนักงานดีขึ้น
 5. สร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

 

Banner Border