การจัดการคุณภาพน้ำ

 

1.มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

    1.) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 [คลิก]

    2.) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 [คลิก]

    3.) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม [คลิก]

2.มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพดิน 

    ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน [คลิก]

3.มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน 

    ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน [คลิก]

4.มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

    ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล?อมแห?งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน [คลิก]

5.มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล [คลิก]

Banner Border